Odliczanie kosztów w PIT – na jakich zasadach?

Przedsiębiorcy, tak samo jak osoby utrzymujące się z pracy zarobkowej, zobowiązani są złożyć roczną deklarację podatkową PIT. W ich przypadku zeznanie wygląda jednak nieco inaczej, gdyż mają prawo odliczać koszty, które rzeczywiście zostały poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy można odliczać koszty?

Odliczanie kosztów budzi wiele kontrowersji zarówno wśród podatników, jak i specjalistów z zakresu księgowości czy podatków. Wszystko dlatego, że obniżają one podstawę opodatkowania, dzięki czemu można zapłacić podatek dochodowy w niższej kwocie. Kiedy podatnik ma prawo odliczać koszty? Otóż taka możliwość przysługuje osobom, które jako formę opodatkowania wybrały skalę lub podatek liniowy. Kosztów nie mogą natomiast odliczać przedsiębiorcy, którzy opodatkowują działalność na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej.

Koszt – podatkowy czy niepodatkowy?

Poniesienie wydatku nie musi być jednoznaczne z obniżeniem podstawy opodatkowania, co bardzo mocno podkreślają przede wszystkim organy skarbowe. Ustawa definiuje bowiem koszt jako wydatek, którego celem jest pozyskanie przychodu bądź jego zabezpieczenie. Musi być on związany z działalności firmy, nie ma więc możliwości, aby prywatny wydatek przedsiębiorcy mógł stać się kosztem podatkowym. Ustawa wymienia także te koszty, które w żadnym wypadku nie mogą zostać uznane za podatkowe. Pomimo tego, iż ustawodawca poświęcił kosztom sporo miejsca, wciąż rodzą one wiele pytań i powodują spory z urzędnikami. Czasami bowiem trudno jednoznacznie orzec, czy dany wydatek spełnia definicję kosztu, czy też nie. Pamiętajmy jednak, że to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, iż miał on prawo obniżyć podstawę opodatkowania o konkretny wydatek. Należy więc gromadzić dowody poniesienia kosztów, do których zalicza się faktury, paragony, potwierdzenie przelewów czy nawet niektóre umowy.

Koszty w deklaracji rocznej

Koszty, które ponieśliśmy w danym roku podatkowym, należy ująć w deklaracji PIT. Co istotne, do danego roku możemy przyporządkować jedynie te, które rzeczywiście zostały poniesione. Jeśli więc, przykładowo, naliczymy składki ZUS, lecz ich nie uregulujemy, nie będą one stanowiły kosztu podatkowego. W zeznaniu nie umieszcza się natomiast informacji o wydatkach, które mają charakter niepodatkowy. Wzmiankę o nich należy natomiast umieścić w sprawozdaniu finansowym, które jest przedmiotem zainteresowania nie organów podatkowych, a prywatnych inwestorów i właścicieli firmy.

Dodaj komentarz